Bel een adviseur 050 211 5352

Gezocht: vernieuwende projecten voor duurzame energieproductie

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Hernieuwbare energie
Publicatiedatum: 1 april 2020
Sluitingsdatum: 31 augustus 2020 17:00

Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot (aanvullende) duurzame energieproductie in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energie.

De subsidiemodule Hernieuwbare Energie wil de energiedoelstellingen in 2030 kosteneffectiever realiseren via innovatieve projecten. Hernieuwbare energieprojecten moeten leiden tot hernieuwbare energieproductie in 2030 en tot een besparing op de toekomstige uitgaven aan subsidies in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+). Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die voor het project aangevraagd wordt. 

Hernieuwbare energie 

Hernieuwbare energie houdt het volgende in:
•. energie geproduceerd met installaties die uitsluitend gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen;
•. het aandeel energie (in calorische waarde) dat een hybride installatie opwekt uit hernieuwbare bronnen. Hieronder valt ook de voor accumulatiesystemen gebruikte hernieuwbare elektriciteit, maar niet elektriciteit die accumulatiesystemen voortbrengen.  

Bronnen van hernieuwbare energie
Hernieuwbare energiebronnen die voor subsidie in aanmerking komen zijn de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische (lucht), geothermische (bodem), hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.  

Projecten die binnen de doelstelling kunnen passen
Binnen de doelstelling kunnen projecten passen die:
1. de productie van hernieuwbare energie goedkoper maken via technieken zoals genoemd in de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie (de SDE+ aanwijsregeling) voor enig kalenderjaar, hierna: SDE+ technieken;
2. de productie van windenergie op zee goedkoper maken;
3. de opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren;
4. de opwekking en slimme regeling (smart grids) van hernieuwbare energie combineren op decentraal niveau;
5. hernieuwbare energie-opties betreffen die niet in de SDE+ zitten én waarop additionele productie haalbaar kan zijn door innovatie. Dit betreft de opties zonnewarmte, kleinschalige (<15 kWp) of niet aan het net gekoppelde zon PV-systemen, ondiepe bodemenergie (<500m) en buitenluchtwarmte (de laatste twee gebruiken warmtepompen als techniek).  

 Algemene criteria

  • Alleen een samenwerkingsverband met tenminste één ondernemer kan een subsidie-aanvraag indienen. Samenwerken wil zeggen dat de deelnemers voor eigen rekening en risico aan het project deelnemen. De samenwerking moet evenwichtig zijn als het gaat om financiële of inhoudelijke bijdragen aan het project. Is dat niet zo, dan kan dat leiden tot afwijzing, een lagere of onvoldoende score op het rangschikkingscriterium 'kwaliteit van het project'. Uitzonderingen zijn demonstratieprojecten energie-innovatie (DEI+) en de Topsector Energiestudies voor CCUS. Daarin mag ook een individuele ondernemer een aanvraag indienen.
  • Uw project moet passen binnen de beschrijving van de programmalijnen of het programma.
  • U kunt het project niet volledig uitbesteden. De inhuur van derden telt niet als daadwerkelijke samenwerking voor eigen rekening en risico.
  • Voor alle demonstratieprojecten geldt dat kosten aan derden maximaal 50% van de som investeringskosten-referentiekosten mogen zijn.
  • U mag niet starten met projecten, voordat u de subsidieaanvraag indient. Dat betekent ook dat u nog geen verplichtingen mag zijn aangegaan voor het moment dat u een subsidieaanvraag doet. Dit geldt ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn.
  • Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking beginnen.
  • Uw project moet technisch en economisch haalbaar zijn.
  • Zorg dat u de financiering van uw eigen aandeel in de projectkosten bijna rond heeft. Dit geldt voor het deel waarvoor u geen subsidie ontvangt.
  • Zorg dat u claims over de werking van een techniek en het economisch perspectief goed onderbouwt.

Het subsidieplafond voor deze tender is € 20 miljoen. Heeft u een passend project? Dan helpen wij u graag deze subsidie succesvol aan te vragen. Bekijk de gehele regeling op RVO of ga met ons in gesprek.

Interessante subsidies

Overheden, investeerders en fondsen zijn continu op zoek naar partners en projecten die Nederland duurzamer, innovatiever, socialer, veiliger en toekomstbestendig maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste subsidiemogelijkheden uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons gedreven team.


Romy Akkerman

Aanpakker. Bewijst dat beleid en creativiteit wél samengaan. Wil altijd meer weten en helpt hierdoor mensen meer dan zij vooraf gedacht hadden.

Meer weten? 050 211 5352 romy@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten

Lees meer
Sluit: 10 september 2020 Innovatie